ผู้ที่มีอายุ 24 ปีลงมา

จังหวัด จำนวนเด็กปีปัจจุบัน จำนวนเด็กปีที่ผ่านมา ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
จันทบุรี 1,351.00 0.00 0.00
ฉะเชิงเทรา 1,419.00 0.00 0.00
ชลบุรี 6,386.00 0.00 0.00
ตราด 666.00 0.00 0.00
นครนายก 727.00 0.00 0.00
ปราจีนบุรี 864.00 0.00 0.00
ระยอง 1,912.00 0.00 0.00
สมุทรปราการ 3,020.00 0.00 0.00
สระแก้ว 2,224.00 0.00 0.00
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง<= (-10)
พอใช้(-10) - (-5)
ดี(-5) - 0
ดีมาก> 0

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)/x*100
x = จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ในปีที่ผ่านมา
y = จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด

ทีี่มาของข้อมูล : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา