ผู้ที่มีอายุ 17 ปีลงมา

จังหวัด จำนวนเด็กปีปัจจุบัน จำนวนเด็กปีที่ผ่านมา ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
กระบี่ 374.00 0.00 0.00
ชุมพร 261.00 0.00 0.00
ตรัง 833.00 0.00 0.00
นครศรีธรรมราช 689.00 0.00 0.00
นราธิวาส 349.00 0.00 0.00
ปัตตานี 631.00 0.00 0.00
พังงา 165.00 0.00 0.00
พัทลุง 422.00 0.00 0.00
ภูเก็ต 797.00 0.00 0.00
ยะลา 392.00 0.00 0.00
ระนอง 66.00 0.00 0.00
สงขลา 2,140.00 0.00 0.00
สตูล 399.00 0.00 0.00
สุราษฎร์ธานี 674.00 0.00 0.00
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง<= (-10)
พอใช้(-10) - (-5)
ดี(-5) - 0
ดีมาก> 0

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)/x*100
x = จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ในปีที่ผ่านมา
y = จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด

ทีี่มาของข้อมูล : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา