อายุต่ำกว่า 20 ปี

จังหวัด จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีปัจจุบัน จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีที่ผ่านมา ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
จันทบุรี 43.00 11.00 290.91
ฉะเชิงเทรา 85.00 36.00 136.11
ชลบุรี 146.00 58.00 151.72
ตราด 30.00 11.00 172.73
นครนายก 16.00 12.00 33.33
ปราจีนบุรี 47.00 26.00 80.77
ระยอง 62.00 36.00 72.22
สมุทรปราการ 108.00 45.00 140.00
สระแก้ว 44.00 27.00 62.96
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง> 0
พอใช้(-5) - 0
ดี(-10) - (-5)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)/x*100
x = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละการลดลงของการตั้งครรภ์เด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา