อายุต่ำกว่า 15 ปี

จังหวัด จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีปัจจุบัน จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีที่ผ่านมา ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
กรุงเทพมหานคร 2.00 10.00 -80.00
ชัยนาท 7.00 11.00 -36.36
นนทบุรี 37.00 10.00 270.00
ปทุมธานี 42.00 11.00 281.82
พระนครศรีอยุธยา 24.00 14.00 71.43
ลพบุรี 32.00 21.00 52.38
สระบุรี 19.00 15.00 26.67
สิงห์บุรี 11.00 2.00 450.00
อ่างทอง 13.00 1.00 1,200.00
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง> 0
พอใช้(-5) - 0
ดี(-10) - (-5)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)/x*100
x = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละการลดลงของการตั้งครรภ์เด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา