สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา

จังหวัด สายอาชีพ สายสามัญ
กระบี่ 21.53 78.47
ชุมพร 29.28 70.72
ตรัง 19.00 81.00
นครศรีธรรมราช 33.94 66.06
นราธิวาส 5.66 94.34
ปัตตานี 8.11 91.89
พังงา 28.84 71.16
พัทลุง 24.57 75.43
ภูเก็ต 34.70 65.30
ยะลา 10.09 89.91
ระนอง 27.83 72.17
สงขลา 29.26 70.74
สตูล 20.46 79.54
สุราษฎร์ธานี 28.07 71.93
เกณฑ์การวิเคราะห์อาชีวะศึกษาสามัญ
ปรับปรุง<50>50
พอใช้50-5545-55
ดี55-6040-45
ดีมาก>=60<=40

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย