สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา

จังหวัด สายอาชีพ สายสามัญ
จันทบุรี 22.72 77.28
ฉะเชิงเทรา 34.40 65.60
ชลบุรี 38.74 61.26
ตราด 31.26 68.74
นครนายก 34.33 65.67
ปราจีนบุรี 32.99 67.01
ระยอง 35.55 64.45
สมุทรปราการ 32.16 67.84
สระแก้ว 27.77 72.23
เกณฑ์การวิเคราะห์อาชีวะศึกษาสามัญ
ปรับปรุง<50>50
พอใช้50-5545-55
ดี55-6040-45
ดีมาก>=60<=40

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย