ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ ONET ในแต่ละระดับการศึกษา

จังหวัด ร้อยละคะแนนเฉลี่ย
กรุงเทพมหานคร 45.54
ชัยนาท 37.24
นนทบุรี 42.81
ปทุมธานี 40.61
พระนครศรีอยุธยา 38.29
ลพบุรี 38.64
สระบุรี 38.11
สิงห์บุรี 38.32
อ่างทอง 37.48
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละคะแนนเฉลี่ย
ปรับปรุง<40
พอใช้40-45
ดี45-50
ดีมาก>=50

ที่มาของข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษา

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา