ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ ONET ในแต่ละระดับการศึกษา

จังหวัด ร้อยละคะแนนเฉลี่ย
กำแพงเพชร 37.60
เชียงราย 39.25
เชียงใหม่ 40.65
ตาก 35.80
นครสวรรค์ 38.14
น่าน 40.58
พะเยา 41.16
พิจิตร 36.48
พิษณุโลก 40.47
เพชรบูรณ์ 35.77
แพร่ 42.36
แม่ฮ่องสอน 34.73
ลำปาง 40.53
ลำพูน 40.45
สุโขทัย 37.82
อุตรดิตถ์ 38.82
อุทัยธานี 37.23
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละคะแนนเฉลี่ย
ปรับปรุง<40
พอใช้40-45
ดี45-50
ดีมาก>=50

ที่มาของข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษา

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา