ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไป

จังหวัด ร้อยละผุ้ใช้อินเตอร์เน็ต
กาฬสินธุ์ 38.10
ขอนแก่น 52.52
ชัยภูมิ 35.70
นครพนม 38.64
นครราชสีมา 50.79
บึงกาฬ 39.62
บุรีรัมย์ 37.49
มหาสารคาม 46.59
มุกดาหาร 37.68
ยโสธร 40.16
ร้อยเอ็ด 39.85
เลย 32.63
ศรีสะเกษ 40.06
สกลนคร 33.93
สุรินทร์ 40.58
หนองคาย 37.68
หนองบัวลำภู 40.62
อำนาจเจริญ 42.78
อุดรธานี 49.66
อุบลราชธานี 44.39
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละจำนวนผู้ใช้
ปรับปรุง<30
พอใช้30-40
ดี40-50
ดีมาก>=50

สูตรการคำนวณ : z = y/x*100
x = จำนวนประชากรทั้งหมดอายุ 11 ปีขึ้นไป
y = จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไป
z = ร้อยละผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไป

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา