ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไป

จังหวัด ร้อยละผุ้ใช้อินเตอร์เน็ต
กำแพงเพชร 45.04
เชียงราย 42.61
เชียงใหม่ 52.35
ตาก 39.87
นครสวรรค์ 43.64
น่าน 42.28
พะเยา 44.01
พิจิตร 41.89
พิษณุโลก 49.99
เพชรบูรณ์ 42.99
แพร่ 45.52
แม่ฮ่องสอน 32.33
ลำปาง 48.58
ลำพูน 46.80
สุโขทัย 42.87
อุตรดิตถ์ 44.71
อุทัยธานี 42.39
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละจำนวนผู้ใช้
ปรับปรุง<30
พอใช้30-40
ดี40-50
ดีมาก>=50

สูตรการคำนวณ : z = y/x*100
x = จำนวนประชากรทั้งหมดอายุ 11 ปีขึ้นไป
y = จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไป
z = ร้อยละผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไป

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา