สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

สัดส่วนนักเรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ ย้อนหลัง 3 ปี
ปี
2563
56.40%
สายสามัญ
43.60%
สายอาชีพ
ปี
2562
56.85%
สายสามัญ
43.15%
สายอาชีพ
ปี
2561
73.27%
สายสามัญ
26.73%
สายอาชีพ
ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ปี 2563 และแนวโน้มตามช่วงอายุ
15 - 39 ปี
10.82
40 - 59 ปี
8.36
60 ปีขึ้นไป
5.42
แนวโน้มร้อยละการรู้หนังสือของคนไทย ปี 2563
ปี 2563
0.00%
การใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/ทำงานของคนไทย (นาที)
ปี 2561
83.38
ร้อยละการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ของประชากรไทยอายุ 11 ปีขึ้นไป
ปี 2563
57.27%
แนวโน้มจำนวนคดีเด็ก
ปี 2563
16,546
แนวโน้มการตั้งครรภ์ของเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี
ปี 2563
998
จำนวนเยาวชนอายุต่ำกว่า 24 ปี เข้ารับการบำบัดยาเสพติด
ปี 2563
68,860
ร้อยละของกำลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป
ปี 2563
46.34%
ร้อยละจำนวนของผู้เรียนที่ผลการทดสอบมาตรฐานระดับชาติอยู่ในระดับดี ปี 2563
ภาษาไทย
56.05%
ภาษาอังกฤษ
41.82%
คณิตศาสตร์
29.83%
วิทยาศาสตร์
38.44%