สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ร้อยละจำนวนของผู้เรียนที่ผลการทดสอบมาตรฐานระดับชาติอยู่ในระดับดี ปี 2560
ภาษาไทย
44.89%
ภาษาอังกฤษ
35.28%
คณิตศาสตร์
35.86%
วิทยาศาสตร์
38.16%
สัดส่วนนักเรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ ย้อนหลัง 3 ปี
ปี
2562
56.85%
สายสามัญ
43.15%
สายอาชีพ
ปี
2561
73.27%
สายสามัญ
26.73%
สายอาชีพ
ปี
2560
73.69%
สายสามัญ
26.31%
สายอาชีพ
ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ปี 2560 และแนวโน้มตามช่วงอายุ
15 - 39 ปี
10.52
40 - 59 ปี
7.82
60 ปีขึ้นไป
5.03
แนวโน้มร้อยละการรู้หนังสือของคนไทย ปี 2560
ปี 2560
99.34%
การใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/ทำงานของคนไทย (นาที)
ปี 2561
83.38
ร้อยละการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ของประชากรไทยอายุ 11 ปีขึ้นไป
ปี 2560
53.43%
แนวโน้มจำนวนคดีเด็ก
ปี 2560
0
แนวโน้มการตั้งครรภ์ของเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี
ปี 2560
895
จำนวนเยาวชนอายุต่ำกว่า 24 ปี เข้ารับการบำบัดยาเสพติด
ปี 2560
0
ร้อยละของกำลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป
ปี 2560
52.92%