การตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
๗) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา

ภูมิภาค สัดส่วนผู้เรียนอาชีวะต่อผู้เรียนสามัญ
ภาคเหนือ 25 : 75
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 25 : 75
ภาคกลาง 30 : 70
ภาคตะวันออก 33 : 67
ภาคตะวันตก 28 : 72
ภาคใต้ 22 : 78
ภาพรวมทั้งประเทศ 26 : 74
ค่าเป้าหมาย

45:55

ที่มาของข้อมูล :

ที่มาค่าเป้าหมาย : แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙