ประสิทธิภาพ (Efficiency)
๑๒) สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรัฐ

ภูมิภาค อัตราการเข้าเรียน
ไม่พบข้อมูล
ค่าเป้าหมาย

25:75

ที่มาของข้อมูล :

ที่มาค่าเป้าหมาย : แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙