ระดับอุดมศึกษา อนุปริญญา และปวส.

ภูมิภาค อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ เปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงต่อเพศชาย
ภาคเหนือ 0.66
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.79
ภาคกลาง 0.78
ภาคตะวันออก 0.87
ภาคตะวันตก 0.86
ภาคใต้ 0.92
ไม่ระบุ 0.00
ภาพรวมทั้งประเทศ 0.79
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง >1.30
พอใช้ 1.21-1.30
ดี 1.11-1.20
ดีมาก 0.90-1.10
ดี 0.80-0.89
พอใช้ 0.70-0.79
ปรับปรุง <0.70

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย