กลุ่มอายุ 18-24 ปี

จังหวัด จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร
กาญจนบุรี 10.81
นครปฐม 10.65
ประจวบคีรีขันธ์ 10.66
เพชรบุรี 10.95
ราชบุรี 10.87
สมุทรสงคราม 10.97
สมุทรสาคร 10.64
สุพรรณบุรี 10.51
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <7.50
พอใช้ 7.50-10.49
ดี 10.50-11.49
ดีมาก >=11.50

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย