ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จังหวัด อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ เปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงต่อเพศชาย
กาญจนบุรี 0.99
นครปฐม 0.98
ประจวบคีรีขันธ์ 1.02
เพชรบุรี 1.01
ราชบุรี 1.02
สมุทรสงคราม 0.98
สมุทรสาคร 0.98
สุพรรณบุรี 0.99
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง >1.30
พอใช้ 1.21-1.30
ดี 1.11-1.20
ดีมาก 0.90-1.10
ดี 0.80-0.89
พอใช้ 0.70-0.79
ปรับปรุง <0.70

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย