ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จังหวัด อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ เปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงต่อเพศชาย
กรุงเทพมหานคร 1.02
ชัยนาท 0.94
นนทบุรี 1.00
ปทุมธานี 0.98
พระนครศรีอยุธยา 0.95
ลพบุรี 0.94
สระบุรี 0.96
สิงห์บุรี 0.97
อ่างทอง 0.95
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง >1.30
พอใช้ 1.21-1.30
ดี 1.11-1.20
ดีมาก 0.90-1.10
ดี 0.80-0.89
พอใช้ 0.70-0.79
ปรับปรุง <0.70

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย