ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1)

จังหวัด อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ
กาญจนบุรี 109.43
นครปฐม 101.31
ประจวบคีรีขันธ์ 95.94
เพชรบุรี 106.62
ราชบุรี 119.48
สมุทรสงคราม 102.45
สมุทรสาคร 102.56
สุพรรณบุรี 95.78
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <90.00
พอใช้ 90-94.99
ดี 95.00-97.49
ดีมาก >=97.50

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย