ระดับประถม - มัธยม

ภูมิภาค ร้อยละผู้เรียน
ภาพรวมทั้งประเทศ 0
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง<50
พอใช้50-60
ดี60-75
ดีมาก>=75

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา