ระดับประถมศึกษา

ภูมิภาค จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ภาคเหนือ 307.00 7.00 4,285.71
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 830.00 22.00 3,672.73
ภาคกลาง 320.00 5.00 6,300.00
ภาคตะวันออก 238.00 5.00 4,660.00
ภาคตะวันตก 188.00 1.00 18,700.00
ภาคใต้ 572.00 14.00 3,985.71
ภาพรวมทั้งประเทศ 2455 54 4446.3
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง>0
พอใช้0 - (-5)
ดี(-5) - (-10)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี

ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา